Dostępność maszyn a OEE – wszystko, co musisz wiedzieć

Dostępność maszyn, a OEE - co musisz wiedzieć

OEE, czyli Overall Equipment Effectiveness, to jeden z ważniejszych wskaźników w firmach produkcyjnych. Wpływa na niego wiele czynników, w tym również dostępność maszyn. Jak dokładnie wpływ ten wygląda i co zrobić, aby OEE był na wysokim poziomie? Serdecznie zapraszamy do lektury i poznania szczegółowych informacji.

Spis treści

Czym jest wskaźnik OEE w kontekście dostępności maszyn?

Wskaźnik OEE (ang. Overall Equipment Effectiveness) stanowi o ogólnej efektywności maszyn wykorzystywanych podczas procesów produkcyjnych. Wyraża się go procentowo, dlatego im wyższa wartość OEE, tym większa efektywność produkcji. W idealnym świecie wartość OEE na poziomie 100% oznaczałaby, że przedsiębiorstwo w doskonały sposób wykorzystuje swoje zasoby, maszyny nie generują awarii, a wyroby spełniają określone standardy jakości.

Jednak realne OEE nie osiąga takich wartości i poziom 85 proc. przez wielu menedżerów postrzegana jako „złoty standard”, do którego chcą oni dążyć. W praktyce wiele zależy jednak od sektora, w którym działa firma. Może się bowiem okazać, że nawet wskaźnik na poziomie 60 proc. będzie satysfakcjonujący w wymagającej branży.

Jednym z czynników, który wpływa na OEE jest właśnie dostępność maszyn, choć przy obliczaniu współczynnika bierze pod uwagę także wydajność i jakość produkcji. Dzięki analizie OEE i jego składników można identyfikować obszary, które wymagają optymalizacji, oraz podejmować działania naprawcze w celu zwiększenia wydajności i rentowności produkcji. Tak, aby firma była konkurencyjna na współczesnym, wymagającym rynku.

Kluczowe aspekty dostępności maszyn

Czym jest dostępność maszyn?

Dostępność maszyn rozumie się jako rzeczywisty czas ich działania w stosunku do planowanego czasu pracy. Oznacza to, że jeśli dane urządzenie nie pracuje, to automatycznie zmniejszona jest jego dostępność. Stąd też tak istotne znaczenie ma eliminowanie wszelkich przestojów i awarii. Kluczowe jest też zadbanie o trzy inne kluczowe aspekty takie jak:

  • dobry stan techniczny urządzeń tak, aby uniknąć awarii, prowadzenia prac długich oraz skomplikowanych serwisowych i napraw, albo prowadzić kalendarz maszyn aby planować je w taki sposób, aby nie kolidowało to z procesami produkcyjnymi,
  • prawidłowe planowanie, w czym pomagają nowoczesne systemy do zarządzania produkcją monitorujące różne wskaźniki i organizujące procesy tak, aby działały one możliwie jak najbardziej sprawnie,
  • dostępność do materiałów, aby przepływ towarów w fabryce był efektywny. Pomaga w tym m.in. odpowiedni system magazynowy, który będzie katalogował produkty, identyfikował je i lokalizował. Znaczenie ma jednak również system logistyki zaopatrzenia, dzięki któremu tworzy się zamówienia na podstawie aktualnej dostępności produktów oraz zapotrzebowania z zamówień sprzedażowych.

Powyższe kryteria pokazują, że trudno o optymalizację tego czynnika bez nowoczesnych systemów ułatwiających organizację i planowanie działań w fabryce.

Co zrobić, aby zwiększyć dostępność maszyn?

Pierwszym krokiem jest zebranie wszystkich niezbędnych danych. Stworzony do tego celu system będzie pobierał dane z maszyn, które następnie pozwolą uzyskać informacje na temat tego, jakie są wąskie gardła w procesach oraz na jakich polach istnieje możliwość optymalizacji. Pozwolą też znaleźć odpowiedź na pytanie, jaka jest aktualna dostępność maszyn i tym samym OEE.

Dla wielu firm istotną rolę odgrywa wskaźnik TEEP określający całkowitą wydajność sprzętu. W jego zakres także wchodzi OEE, ale także OOE, czyli Overall Operations Effectiveness. Ten drugi jest procentowym wskaźnikiem, który określa ogólną efektywność procesu. Mierzy tym samym wydajność w stosunku do całkowitego czasu, gdy maszyna była dostępna do działania.

Mając powyższe wskaźniki, można określić plan działania i wdrożyć takie rozwiązania, które zwiększą dostępność maszyn i tym samym poprawią OEE. Kluczem znowu jest odpowiedni system zarządzania produkcją, który będzie potrafił wcześnie informować o awarii tak, aby informacja dotarła w możliwie jak najkrótszym czasie do osób odpowiedzialnych. Dodatkowo w optymalny sposób zaplanuje prace serwisowe, aby nie wpływały one negatywnie na pracę maszyn i ich dostępność.

Z naszego bloga dowiesz się także, czym jest logistyka produkcji oraz w jaki sposób można poprawić jej wydajność, na czym z pewnością zyskają wszystkie procesy w firmie.

MES a OEE - o czym trzeba pamiętać?

MES a OEE – o czym trzeba pamiętać?

Załóżmy, że nasza firma ma system MES i monitoruje swój wskaźnik OEE, a wciąż osiąga słabe wyniki w tym zakresie. Co może być tego przyczyną?

Przede wszystkim MES niedopasowany do potrzeb przedsiębiorstwa, działający w przestarzały i nieefektywny sposób. Przykładem są rozwiązania, które bazują na modelu kaskadowym, w przypadku którego fazy procesów następują po sobie. Jest to rozwiązanie schematyczne i nie bierze się w nim pod uwagę elastyczności. Dodatkowo – jeśli w procesie zostanie wykrywa anomalia – to nie pozwoli on na szybkie wdrożenie niezbędnej korekty.

Starsze systemy często też nie przesyłają informacji o usterkach i problemach od razu. Jest to ogromna bariera mogąca prowadzić do późnego wykrywania awarii i tym samym bardzo dużych opóźnień. Nie wystarczy więc po prostu posiadać MES, gdyż taki system musi być dopasowany do typu produkcji, nowoczesny i elastyczny, aby dawać dostęp do miarodajnych danych. Takich, które pozwolą na sprawną optymalizację.

Sprawdź, kiedy wdrożyć nowe oprogramowanie MES w swojej firmie i jakie czynniki wziąć pod uwagę przy jego wyborze.

Jak jeszcze poprawić OEE?

Dostępność maszyn to czynnik, który można traktować osobno, ale i mieć na uwadze również pozostałe dwa z nich. Jeśli bowiem dostępność będzie wysoka, natomiast wydajność oraz jakość niska, to również OEE będzie odbiegał od oczekiwań. Dlatego też w procesie optymalizacji trzeba pamiętać o wielu dodatkowych czynnikach, które pozwolą usprawnić działania. Te kroki to:

  • tworzenie nowych, łatwych do zrozumienia i interpretacji instrukcji obsługi maszyn,
  • określenie odpowiedniego schematu komunikacji pracowników, który ułatwi szybkie przekazywanie informacji,
  • skrócenie czasu trwania przezbrojeń,
  • modyfikacja sposobu detekcji wad,
  • regularne doszkalanie pracowników,
  • optymalizacja harmonogramu realizacji przeglądów maszyn,
  • chęć stałego doskonalenia procesów, zgodnie z metodologią Lean.

Dostępność maszyn i OEE, a koncepcja Lean

OEE jest takim wskaźnikiem, w przypadku którego trudno o ideał. Również z tego powodu tak ważne jest to, aby w firmie istniała kultura ciągłego doskonalenia i dążenia do coraz lepszych wyników. Pomaga w tym m.in. Lean Manufacturing, czyli zarządzania prowadzącego do poprawy jakości produktów oraz procesów, a także eliminowania marnotrawstwa. Lean Manufacturing bazuje jednak na różnego rodzaju mniejszych koncepcjach, które można wdrożyć w firmie bez zmiany jej dotychczasowej filozofii działania.

Przykładem jest Kaizen, czyli kontynuacyjna strategia doskonalenia poprzez systematyczne wprowadzanie drobnych zmian i usprawnień. Głównym celem jest w tym przypadku skrócenie czasu wykonywania procesu i podniesienie jakości. Kluczową zasadą jest także zaangażowanie pracowników na wszystkich szczeblach organizacji. Ten proces myślowy jest obecny na każdym etapie produkcji i reprezentuje alternatywę dla tradycyjnego podejścia do masowego wytwórstwa. Celem Kaizen jest bowiem redukcja kosztów oraz ulepszanie warunków pracy na stanowiskach roboczych. Narzędzie to można wdrożyć jednak również w kontekście dostępności maszyn.

Przykładowo poprzez eliminację marnotrawstwa i zoptymalizowanie procesów, można zmniejszyć liczbę awarii maszyn, skracając nieplanowane przestoje i zwiększając dostępność. Ponadto zaangażowanie pracowników w proces Kaizen będzie prowadzić do lepszego nadzoru nad stanem technicznym maszyn i bardziej skutecznych działań zapobiegawczych.

Ważną koncepcją z zakresu Lean może być także SMED. Metoda ta wyznacza cel, jakim jest skrócenie czasu przezbrojenia maszyny tak, aby trwało ono do maksymalnie 10 minut. Również powstała ona na bazie Lean i w ogromnym stopniu może oddziaływać na parametr dostępności maszyn i jego poprawę.

Chcesz dowiedzieć się więcej o najpopularniejszych technikach z zakresu Lean, dzięki którym zoptymalizujesz działanie swojej firmy? Sprawdź również, na czym polega Gemba Walk i w jaki sposób może zyskać na nim Twoje przedsiębiorstwo.

Dostępność maszyn a OEE- Podsumowanie

Dostępność maszyn to jak widać kluczowy parametr w mierzeniu OEE. Można ją poprawić na wiele różnych sposobów, choć w praktyce kluczowe znaczenie mają obecnie nowoczesne technologie, takie jak systemy optymalizacji procesów produkcyjnych. To właśnie dzięki nim możliwe jest znalezienie obszarów do poprawy, dzięki którym OEE wzrośnie, a firma zyska. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o takich rozwiązaniach.

F.A.Q

Dostępność maszyn to rzeczywisty czas ich działania w stosunku do planowanego czasu pracy. Na dostępność maszyn wpływ mają przestoje, stan techniczny, czy też prace serwisowe.
Kluczowym krokiem jest zbieranie danych dotyczących działania maszyn. Stosowanie systemu zarządzania produkcją, monitorowanie wskaźników TEEP i OOE, oraz szybkie reagowanie na awarie to skuteczne środki, które mogą zwiększyć dostępność maszyn.
MES może być pomocny w monitorowaniu OEE, ale nieodpowiednio dostosowany lub przestarzały MES może być przyczyną słabych wyników. Nowoczesny MES powinien być elastyczny i umożliwiać szybkie reagowanie na zmiany.
Oprócz zwiększenia dostępności maszyn, istotne są także inne czynniki wpływające na OEE. Należy skrócić czas przezbrojeń, doskonalić instrukcje obsługi maszyn, poprawiać komunikację pracowników, doszkalanie personelu i stosować koncepcję Lean Manufacturing.
Ostatnia aktualizacja: 18.01.2024
Zobacz Demo - bez zobowiązań