Strona główna » Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka ma na celu poinformowanie użytkowników serwisu nexelem.com (Serwis) (Użytkownicy),  o zakresie, celach, i sposobie wykorzystania  danych osobowych Użytkowników a także o przysługujących Użytkownikom uprawnieniach.  Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane każdorazowo na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych(RODO).

Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Virtus Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (35-211), ul. Zofii Nałkowskiej 23, KRS: 0000349785, NIP: 5170312965, REGON: 180526627 (Administrator). Adres do kontaktu: [email protected] lub przez formularz kontaktowy. Użytkownicy, których dane osobowe są przetwarzane, mogą kontaktować się z Administratorem również w inny wybrany przez siebie sposób.

Cel i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

 • kontakt przez formularz kontaktowy, przez e-mail lub przez Live Chat, zgłoszenie do udziału w prezentacji produktu Nexelem:
  dane osobowe mogą być przetwarzane, w celu podjęcia na żądanie Użytkownika działań przed zawarciem umowy, w związku z wykonaniem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), w celu udzielania odpowiedzi na pytania (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), a także za zgodą Użytkownika w celach marketingowych, dotyczących usług oferowanych przez Virtus Lab Sp. z o.o., w szczególności produktów Nexelem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest komunikacja z osobą zwracającą się do Administratora o udzielenie odpowiedzi. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, aby otrzymać odpowiedź od Administratora, a w przypadku gdyby Użytkownik podał dane osobowe przed zawarciem umowy, albo w związku z jej wykonaniem, może być również wymogiem umownym, albo warunkiem zawarcia umowy.
 • przetwarzanie danych w plikach Cookies:
  dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z korzystaniem z funkcjonalności Serwisu oraz Live Chat. Administrator przetwarza dane osobowe w plikach Cookies za zgodą Użytkownika (Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). W większości przypadków korzystanie z plików Cookies nie wymaga przetwarzania danych osobowych. Zasady korzystania z plików Cookies zostały szczegółowo opisane poniżej.
 • inne cele:
  dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami, zapobieganiem oszustwom, a także w celu prowadzenia statystyk i analiz, zapewnienia bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego i stosowania systemów kontroli wewnętrznej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Administrator uzyskuje dostęp do zawartości przeglądanej strony na kartach aplikacji Nexelem. Ma dostęp do danych osobowych ściśle związanych z wysyłaniem wiadomości, takich jak: adres e-mail i imię i nazwisko osoby kontaktowej dla wykonawcy z aplikacji Nexelem, adres e-mail i nazwa zalogowanego Użytkownika, załączniki z aplikacji Nexelem. Dane nie są utrwalane w żadnej formie przez rozszerzenie, służą jedynie do otwierania wersji roboczej wiadomości e-mail w kliencie zainstalowanym na lokalnym komputerze Użytkownika. Zdarzenia związane z gromadzeniem i przekazywaniem danych są wyzwalane przez działanie Użytkownika w aplikacji Nexelem.

Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące Administratorowi usługi m.in. dotyczące rozliczeń finansowych, prawne, księgowe, konsultacyjne, audytorskie, marketingowe (HubSpot), archiwizacyjne, informatyczne, pocztowe, kurierskie, a także podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz podmioty z grupy Virtus Lab. Dane Użytkowników nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba że okaże się to niezbędne, a Użytkownik wyrazi na to zgodę lub obowiązek udostępnienie danych będzie wynikał z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, prawomocnego orzeczenia sądu lub ostatecznej decyzji właściwego organu. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich, spoza EOG (w szczególności spoza Unii Europejskiej), chyba że okaże się to niezbędne, a Użytkownik wyrazi na to zgodę lub obowiązek, albo możliwość udostępnienia danych będzie wynikała z obowiązujących przepisów prawa, prawomocnego orzeczenia sądu lub ostatecznej decyzji właściwego organu. Dane osobowe mogą być niekiedy przekazywane do U.S.A. w związku z korzystaniem z narzędzia Live Chat HubSpot. Hub Spot nie może korzystać z tych informacji, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne do świadczenia i ulepszania usługi subskrypcji. Szczegółowe zasady i standardy przetwarzania danych osobowych przez HubSpot zostały opisane na stronie: https://legal.hubspot.com/product-privacy-policy.

Czy dane w Serwisie podlegają profilowaniu?

Dane w Serwisie nie podlegają profilowaniu. W przypadku, gdyby w związku z rozwojem Serwisu dane osobowe miały podlegać profilowaniu, Administrator poinformuje o tym Użytkowników, a profilowanie będzie się odbywało zgodnie z właściwymi w tym zakresie przepisami. Administrator w przypadku profilowania wdroży właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów Użytkowników, w tym zapewni możliwość interwencji ludzkiej ze strony Administratora, a także możliwość wyrażenia własnego stanowiska i zakwestionowania decyzji.

W jaki sposób można dokonać zmian w danych osobowych?

Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Użytkownik ma też prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W tym celu Użytkownik może kontaktować się z Administratorem na adres e-mail: [email protected] lub przez formularz kontaktowy. Użytkownik może kontaktować się z Administratorem również w inny wybrany przez siebie sposób, w tym ustnie lub pisemnie.

W jaki sposób Administrator zabezpiecza dane osobowe?

Administrator chroni dane Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą oraz zniszczeniem poprzez szyfrowanie danych, fizyczne środki bezpieczeństwa oraz weryfikację w systemach informatycznych. Administrator stosuje również oprogramowanie antywirusowe oraz zapory sieciowe. Dostęp do danych Użytkowników mają wyłącznie uprawnione osoby, zobowiązane do zachowania poufności, jak również podwykonawcy, którzy zawarli z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

W jakim okresie dane osobowe są przetwarzane?

Dane osobowe będą przetwarzane tylko przez okres niezbędny do udzielenia Użytkownikowi odpowiedzi, a w przypadku działań przed zawarciem umowy, albo w związku z jej wykonaniem, przez okres niezbędny do realizacji tych celów. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów dla których zgoda została udzielona, albo do wycofania zgody. Dane osobowe Użytkownika mogą być też przetwarzane po upływie wskazanych okresów do upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń. Niektóre dane mogą być również przetwarzane tak długo, jak jest to możliwe lub wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane osobowe są trwale usuwane, albo anonimizowane.

Inne uprawnienia Użytkowników:

Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących, narusza bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

Pliki Cookies:

Administrator Korzysta z plików Cookies w celu:

 • rozpoznania urządzenia Użytkownika i odpowiedniego wyświetlenia Serwisu, dostosowanego do potrzeb Użytkownika;
 • optymalizacji i zwiększenia wydajności funkcjonalności Serwisu, poprzez tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu;
 • zapewnienia funkcjonalności Live Chat HubSpot.

Administrator korzysta z następujących plików Cookies:

 • Cookies sesyjne – pliki przechowywane w pamięci przeglądarki internetowej do jej zamknięcia, konieczne, aby funkcjonalności Serwisu działały poprawnie;
 • Cookies stałe – pliki przechowywane w pamięci przeglądarki internetowej przez określony czas. Zapewniają między innymi poprawną nawigację i układ treści Serwisu. Okres przechowywania tych plików zależy od wyboru, którego Użytkownik może dokonać w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Ten rodzaj plików Cookies zezwala na przekazywanie informacji do Serwisu za każdym razem, gdy Serwis jest przez Użytkownika odwiedzany;
 • Cookies analityczne – pliki przechowywane w pamięci przeglądarki internetowej dla celów analizy statystycznej ruchu w Serwisie. Usługa analityczna jest świadczona przez Google Inc., w ramach Google Analytics i Hotjar Ltd., w ramach Hotjar.  Informacje uzyskane przy użyciu tego narzędzia nie są udostępniane innym podmiotom niż Google/Hotjar i służą jedynie raportowaniu interakcji Użytkownika w Serwisie;
 • Cookies marketingowe- pliki zapisywane w pamięci przeglądarki w celu dopasowania treści reklamowych do zachowania Użytkownika w Serwisie. Usługa reklamowa jest świadczona przez Google, Inc., w ramach Google Ads. Wszelkie uzyskane w ten sposób informacje mogą być udostępniane reklamodawcom i partnerom współpracującym z Administratorem.
 • Cookies HubSpot – pliki przechowywane w pamięci przeglądarki internetowej w związku z korzystaniem z funkcjonalności Live Chat HubSpot. Usługę Live Chat udostępnia HubSpot Inc. Pliki Cookies HubSpot służą do rozpoznawania odwiedzających, którzy kontaktują się z Serwisem za pośrednictwem tego narzędzia. Jeśli odwiedzający opuszcza Serwis, pliki Cookies zostają powiązane z przeglądarką internetową. Jeśli odwiedzający wraca do Serwisu w tej samej przeglądarce internetowej, Live Chat załaduje historię konwersacji. Szczegółowe informacje na temat plików Cookies HubSpot dostępne są na stronie: https://knowledge.hubspot.com/reports/what-cookies-does-hubspot-set-in-a-visitor-s-browser

Twoja przeglądarka internetowa może domyślnie dopuszczać przechowywanie plików Cookies. Możesz w każdym czasie określić warunki przechowywania i uzyskiwania dostępu do danych zapisanych w plikach Cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Pliki Cookies mogą zostać zablokowane, możliwość przechowywania plików Cookies może zostać ograniczona (np. przez każdorazowe informowanie o instalacji plików Cookies) lub dostęp do plików Cookies może zostać ograniczony, przy czym blokada lub ograniczenia plików Cookies mogą uniemożliwić korzystanie z Serwisu lub Live Chat na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarek internetowych. W ramach funkcjonalności danej przeglądarki internetowej można uzyskać więcej informacji na temat zarządzania plikami Cookies.

Niniejsza Polityka i jej zmiany obowiązują od chwili ich opublikowania w Serwisie.

Zobacz Demo - bez zobowiązań