News

Czym jest OEE?

OEE (Overall Equipment Effectiveness) czyli ogólna efektywność maszyn wykorzystywanych w produkcji. Jest to ogólno przyjęty standard mierzenia wydajności procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie. OEE wyraża się jako wskaźnik procentowy, który dąży do 100% wartości. Im wyższa wartość OEE tym większa efektywność produkcji danego gniazda produkcyjnego.

Na wskaźnik ten składają się następujące czynniki:

 • jakość wytwarzanych wyrobów
 • wydajność produkcji
 • przestoje maszyn/gniazd produkcyjnych

OEE równe 100% oznacza efektywnie doskonale działające przedsiębiorstwo produkcyjne, w którym:

 • wszystkie produkowane wyroby spełniają standardy jakościowe
 • produkcja jest realizowana w pełnej dostępności gniazd produkcji (wykorzystujemy 100% dostępnych zasobów w tym maszyn)
 • planowana produkcja nie generuje awarii, przezbrojeń czy innych przestojów w pracy.

Dlaczego znajomość OEE jest taka ważne?

Jako wskaźnik liczony z trzech miar, OEE realnie dostarcza informacji o stanie produkcji. Jako KPI efektywności produkcji może być liczony dla całej hali produkcyjnej, organizacji czy dla jednego gniazda produkcji lub stanowiska/maszyny etc.

Efektywne zarządzanie tym wskaźnikiem to ograniczanie strat produkcji, w tym jakościowych czy ograniczanie przestojów. Jest to przede wszystkim zgodne z filozofią Lean Manufacturing, której podstawą jest ograniczanie strat i zwiększanie efektywności procesów.

Mając informację o OEE możemy zdefiniować obszary do optymalizacji pracy całego przedsiębiorstwa czy konkretnego gniazda produkcji / maszyny. Ze względu na trzy obszary jakie skłądają się na wskaźnik ogólnej efektywności maszyn (jakość, wydajność oraz dostępność) zmiana jego wartości jest alarmem dla kierownika produkcj o zmianie jakości procesu produkcyjnego. Ze względu na jakość zmiennych, od których zależy OEE, wskaźnik ten dostarcza informacji o wąskich gardeł w procesie, a tym samym o możliwych obszarach optymalizacji produkcji.

Posiadając wiedzę o wąskich gardłach danego gniazda produkcyjnego możemy przystąpić do dalszych działań związanych z optymalizacją procesu i sprawdzić tym samym wskaźnikiem wpływ realizowanych zmian na ogólną efektywność wykorzystywania sprzętu i narzędzi.

Jak liczyć OEE?

W celu wyliczenia OEE przede wszystkim należy zebrać wymagane informacje o stanie maszyn w organizacji.

Odpowiednio będą to:

Dostępność = (czas zaplanowanych zleceń – czas przezbrojeń) / czas zaplanowanych zleceń

Wydajność = (czas idealnego cyklu produkcyjnego * ilość wyprodukowana) / (czas zaplanowanych zleceń – czas przezbrojeń)

Jakość = ilość dobrych produktów / ilość wyprodukowana

Tak pozyskane miary pozwolą wyliczyć wskaźnik ogólnej efektywności maszyn:

OEE = Dostępność x wydajność x jakość

Kluczowe czynniki dla twojego OEE

Interpretując czynniki mające największy wpływ na OEE pamiętajmy, że poruszamy się w trzech obszarach:

 • liczbie i jakości wytworzonych wyrobów
 • stratach związanych z przestojami i przezbrojeniami planowanymi
 • stratach w efektywności procesu, związanych z nieplanowanymi przerwami lub spowolnieniem procesu.

Graf OEE

Jak poprawić OEE na Twojej produkcji?

W Lean Manufacturing jedną z metod poprawy wartości wskaźnika OEE i ograniczenia strat związanych z pracą maszyn, jest optymalizacja procesów. Idąc dalej można powiedzieć, że generalnie ten KPI będzie oceną holistycznego procesu poprawiania produkcji i utrzymania ruchu opisanego przez TPM (Total Productive Maintenance). Proces stałego optymalizowania produkcji określony jest między innymi w:

 • Lean Manufacturing
 • Six Sigma
 • Teoria Ograniczeń (Theory of Constraints)

Nexelem jako aplikacja oparta na pryncypiach Lean Manufacturing wspiera ograniczanie strat czy utrzymanie ciągłej dostępności oraz wydajności pracy maszyn. Ponadto nasz system MES korzysta z modułów kontroli jakości (QA) oraz czujników IIOT można na bieżąco monitorować jakość swoich wyrobów. W efekcie Nexelem staje się gotowym rozwiązaniem dla poprawy wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa, a liczony w czasie zbliżonym do rzeczywistego wskaźnik ogólnej efektywność maszyn w ramach modułu MES może przyczynić się do wzrostu wydajności realizowanej produkcji.

Zapytaj o demo