News
Home / Optymalizacja produkcji / Zarządzanie odpadami w firmie działającej w branży recyklingu zgodne z BDO

Zarządzanie odpadami w firmie działającej w branży recyklingu zgodne z BDO

Wprowadzenie w 2018 roku bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, w skrócie BDO, istotnie zmieniło rzeczywistość, w jakiej egzystują firmy działające w branży recyklingu. W związku z wprowadzoną zmianą nałożono na nie szereg dodatkowych obowiązków, bardzo często szczególnie uciążliwych i utrudniających im pracę. Nieterminowe bądź niepełne wywiązywanie się z obowiązku jakim jest zarządzanie odpadami zgodne z BDO, wynikających z nowych reguł, obarczone jest ryzykiem nałożenia wysokich kar pieniężnych (nawet do 1 000 000 zł).

Sytuację dodatkowo utrudniono 1 stycznia 2021, wprowadzając konieczność prowadzenia ewidencji w formie wyłącznie elektronicznej. Uprzednio można było prowadzić ją w formie papierowej. Ewidencja elektroniczna potęguje problemy związane z gromadzeniem dokumentacji w systemie BDO, gdyż informacje wprowadzane przez podmiot mogą być na bieżąco kontrolowane. Muszą być także wprowadzane przy użyciu formularza elektronicznego w takim rytmie i takiej formie, jaka została narzucona przez ustawodawcę.

Karty Przekazania i Karty Ewidencji Odpadów – czym są i kiedy należy je wypełniać?

Przy każdym transporcie odpadów, czy to między firmami, czy między oddziałami tego samego przedsiębiorstwa, niezbędne jest wypełnienie (odrębnie dla każdego rodzaju odpadu, nawet tych transportowanych w tym samym czasie) Karty Przekazania Odpadów, w której pojawić się muszą informacje o źródle i celu transportu, środku transportu oraz ilości i kodzie transportowanego odpadu.

Dodatkowo niezbędne jest prowadzenie w formie elektronicznej wpisów w Karcie Ewidencji Odpadów każdorazowo, gdy zmienia się stan magazynowy produktu, skategoryzowanego jako odpad. Wpisy muszą być prowadzone w sposób ciągły, tj. jeśli codziennie przetwarzany jest surowiec odpadowy, to wpisy również winny pojawiać się codziennie.

Skutki prowadzenia ewidencji w takiej formie są wysoce uciążliwe dla przedsiębiorstw. W przypadku Kart Przekazania Odpadów, przy transportach kilku typów odpadów jednocześnie, niezbędne jest wypełnienie dokumentacji dla każdego typu oddzielnie, co powoduje kilkukrotny obowiązek wpisywania tych samych danych, oczywiście w formie elektronicznej. Niesie to za sobą konieczność wprowadzania ich w biurze firmy (czyli w odrębnym miejscu, gdzie prowadzony jest fizyczny załadunek), a następnie przekazywania magazynierom / kierowcom tych informacji w formie papierowej. Skutki niezgodności w licznych dokumentach a stanem faktycznym mogą być opłakane, a o ich wystąpienie stosunkowo łatwe. Strona odbierająca transport musi oczywiście pobrać i zweryfikować informacje wprowadzone przez stronę wysyłającą – również w biurze, w formie elektronicznej, dla każdego typu odpadu osobno. Do tego powinny powstać informacje o przyjęciu towaru w systemie ERP, czy przeprowadzona powinna zostać kontrola jakości etc. Każda z tych czynności wymaga posiadania zestawu tych samych, podstawowych informacji, które są wprowadzane za każdym razem, co wiąże się z mozolną i powtarzalną pracą oraz skutkuje powstawaniem błędów i omyłek pisarskich.

Prowadzenie Kart Ewidencji Odpadów jest równie, jeśli nie bardziej uciążliwe. Konieczność prowadzenia ich na bieżąco nastręcza ogromnych problemów w przypadku pracy ciągłej linii produkcyjnych – kto i kiedy powinien dokonywać wpisów w przypadku, gdy osoby pracujące w biurze kończą pracę? Jak pogodzić konieczność jednoczesnego wprowadzania dokumentów zużycia składników, wprowadzenia na magazyn wyprodukowanych towarów, oraz wpisów w Karcie Ewidencji Odpadów (oczywiście – dla każdego z przetwarzanych surowców odpadowych osobno)?

 

Nexelem - zarządzanie odpadami zgodne z bdo

Jak uniknąć błędów i płacenia kar? Wykorzystuj jeden system umożliwiający zarządzanie odpadami zgodne z BDO

Praktycznie jedyną sensowną odpowiedzią na wyzwanie jakim jest zarządzanie odpadami zgodne z BDO, jest system zintegrowany z BDO pozwalający na jednokrotne wprowadzanie danych, które powtarzają się dla każdego z przypadków, a następnie tworzącego w ich oparciu wpisy w pozostałych systemach. Przykładem takiego systemu jest Nexelem. Umożliwia on tworzenie np. transportów, czy przyjęć magazynowych połączonych z kontrolą jakości, w których zestaw wspólnych danych jest wprowadzany oraz weryfikowany pod kątem poprawności w jednym miejscu, a następnie propagowany w kolejne systemy (ERP czy BDO). System ten, tworzy również mechanizm ostrzegawczy, w miejscach, w których przedsiębiorca mógłby być narażony na kary:

  • monitoruje kody odpadów przyjmowane w Kartach Przekazania Odpadów, tak aby były zgodne z decyzjami na przetwarzanie/przechowywanie odpadów
  • monitoruje stany magazynowe produktów palnych, których przekroczenie skutkuje niebezpieczeństwem pożarowym, a co za tym idzie możliwością nałożenia kar finansowych
  • monitoruje terminowość przetwarzania odpadów palnych – pozwala na zorganizowanie przetwarzania odpadów palnych tak, aby ustawowo nałożony termin konieczności przetworzenia odpadu przed upływem jednego roku od jego powstania, był zachowany
  • monitoruje i powiadamia o ilości przetworzonych odpadów – dba aby nie przekroczyć ilości odpadów na której przetwarzanie uzyskano zezwolenie

Podsumowując, wprowadzenie jednego systemu, pozwalającego na zarządzanie przedsiębiorstwem, który dba o weryfikację poprawności wprowadzanych danych i dba o ich propagację do innych systemów, może być ekonomicznie uzasadnione dla firm funkcjonujących w branży recyklingu. Redukcja duplikacji wprowadzanych danych, spójne, uporządkowane prowadzenie dokumentacji produkcyjnej, księgowej oraz odpadowej za pomocą jednego systemu może istotnie usprawnić działanie takiego przedsiębiorstwa.