Zarządzanie odpadami w firmie działającej w branży recyklingu zgodne z BDO

Nexelem zarządzanie odpadami zgodne z bdo

Sytuację dodatkowo utrudniono 1 stycznia 2021, wprowadzając konieczność prowadzenia ewidencji w formie wyłącznie elektronicznej. Uprzednio można było prowadzić ją w formie papierowej. Ewidencja elektroniczna potęguje problemy związane z gromadzeniem dokumentacji w systemie BDO, gdyż informacje wprowadzane przez podmiot mogą być na bieżąco kontrolowane. Muszą być także wprowadzane przy użyciu formularza elektronicznego w takim rytmie i takiej formie, jaka została narzucona przez ustawodawcę.

Spis treści:

  1. Karty Przekazania i Karty Ewidencji Odpadów – czym są i kiedy należy je wypełniać?
  2. Jak uniknąć błędów i płacenia kar? Wykorzystuj jeden system umożliwiający zarządzanie odpadami zgodne z BDO

Karty Przekazania i Karty Ewidencji Odpadów – czym są i kiedy należy je wypełniać?

Przy każdym transporcie odpadów, czy to między firmami, czy między oddziałami tego samego przedsiębiorstwa, niezbędne jest wypełnienie (odrębnie dla każdego rodzaju odpadu, nawet tych transportowanych w tym samym czasie) Karty Przekazania Odpadów, w której pojawić się muszą informacje o źródle i celu transportu, środku transportu oraz ilości i kodzie transportowanego odpadu.

Dodatkowo niezbędne jest prowadzenie w formie elektronicznej wpisów w Karcie Ewidencji Odpadów każdorazowo, gdy zmienia się stan magazynowy produktu, skategoryzowanego jako odpad. Wpisy muszą być prowadzone w sposób ciągły, tj. jeśli codziennie przetwarzany jest surowiec odpadowy, to wpisy również winny pojawiać się codziennie.

Skutki prowadzenia ewidencji w takiej formie są wysoce uciążliwe dla przedsiębiorstw. W przypadku Kart Przekazania Odpadów, przy transportach kilku typów odpadów jednocześnie, niezbędne jest wypełnienie dokumentacji dla każdego typu oddzielnie, co powoduje kilkukrotny obowiązek wpisywania tych samych danych, oczywiście w formie elektronicznej. Niesie to za sobą konieczność wprowadzania ich w biurze firmy (czyli w odrębnym miejscu, gdzie prowadzony jest fizyczny załadunek), a następnie przekazywania magazynierom / kierowcom tych informacji w formie papierowej. Skutki niezgodności w licznych dokumentach a stanem faktycznym mogą być opłakane, a o ich wystąpienie stosunkowo łatwe. Strona odbierająca transport musi oczywiście pobrać i zweryfikować informacje wprowadzone przez stronę wysyłającą – również w biurze, w formie elektronicznej, dla każdego typu odpadu osobno. Do tego powinny powstać informacje o przyjęciu towaru w systemie ERP, czy przeprowadzona powinna zostać kontrola jakości etc. Każda z tych czynności wymaga posiadania zestawu tych samych, podstawowych informacji, które są wprowadzane za każdym razem, co wiąże się z mozolną i powtarzalną pracą oraz skutkuje powstawaniem błędów i omyłek pisarskich.

Prowadzenie Kart Ewidencji Odpadów jest równie, jeśli nie bardziej uciążliwe. Konieczność prowadzenia ich na bieżąco nastręcza ogromnych problemów w przypadku pracy ciągłej linii produkcyjnych – kto i kiedy powinien dokonywać wpisów w przypadku, gdy osoby pracujące w biurze kończą pracę? Jak pogodzić konieczność jednoczesnego wprowadzania dokumentów zużycia składników, wprowadzenia na magazyn wyprodukowanych towarów, oraz wpisów w Karcie Ewidencji Odpadów (oczywiście – dla każdego z przetwarzanych surowców odpadowych osobno)?

Jak uniknąć błędów i płacenia kar? Wykorzystuj jeden system umożliwiający zarządzanie odpadami zgodne z BDO

Praktycznie jedyną sensowną odpowiedzią na wyzwanie jakim jest zarządzanie odpadami zgodne z BDO, jest system zintegrowany z BDO pozwalający na jednokrotne wprowadzanie danych, które powtarzają się dla każdego z przypadków, a następnie tworzącego w ich oparciu wpisy w pozostałych systemach. Przykładem takiego systemu jest Nexelem. Umożliwia on tworzenie np. transportów, czy przyjęć magazynowych połączonych z kontrolą jakości, w których zestaw wspólnych danych jest wprowadzany oraz weryfikowany pod kątem poprawności w jednym miejscu, a następnie propagowany w kolejne systemy (ERP czy BDO).

System ten, tworzy również mechanizm ostrzegawczy, w miejscach, w których przedsiębiorca mógłby być narażony na kary:

  • monitoruje kody odpadów przyjmowane w Kartach Przekazania Odpadów, tak aby były zgodne z decyzjami na przetwarzanie/przechowywanie odpadów
  • monitoruje stany magazynowe produktów palnych, których przekroczenie skutkuje niebezpieczeństwem pożarowym, a co za tym idzie możliwością nałożenia kar finansowych
  • monitoruje terminowość przetwarzania odpadów palnych – pozwala na zorganizowanie przetwarzania odpadów palnych tak, aby ustawowo nałożony termin konieczności przetworzenia odpadu przed upływem jednego roku od jego powstania, był zachowany
  • monitoruje i powiadamia o ilości przetworzonych odpadów – dba aby nie przekroczyć ilości odpadów na której przetwarzanie uzyskano zezwolenie

Podsumowując, wprowadzenie jednego systemu, pozwalającego na zarządzanie przedsiębiorstwem, który dba o weryfikację poprawności wprowadzanych danych i dba o ich propagację do innych systemów, może być ekonomicznie uzasadnione dla firm funkcjonujących w branży recyklingu. Redukcja duplikacji wprowadzanych danych, spójne, uporządkowane prowadzenie dokumentacji produkcyjnej, księgowej oraz odpadowej za pomocą jednego systemu może istotnie usprawnić działanie takiego przedsiębiorstwa.

Zainteresować może Cię też planowanie wstecz, które pozwoli znacząco przyspieszyć procesy. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem. Digitalizacja produkcji i skorzystanie z oferowanych przez nas systemów pozwoli na zoptymalizowanie wielu procesów w Twojej firmie. Sprawdź, w czym jeszcze może ci pomóc!

Ostatnia aktualizacja: 20.02.2023
Zobacz Demo - bez zobowiązań